Sekcja Hematologii Molekularnej

Informacje ogólne

23 grudnia 2013 roku Zarząd Główny PTGC powołał Sekcję Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W ramach Sekcji kontynuowane będą prace mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy laboratoriami zajmującymi się genetyka hematologiczną, udzielanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, organizowane będą spotkania i warsztaty dla pracowników laboratoriów molekularnych i genetycznych będących jednostkami przypisanymi do Polskich Ośrodków Hematologicznych zajmujących się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną. Dotychczasowa aktywność naszych laboratoriów uzyskała formalne ramy. W ramach sekcji kontynuowana będzie również, trwająca od 2004 roku, standaryzacja ilościowej oceny genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową wg wytycznych European LeukemiaNET oraz EUTOS for CML, a także standaryzacja oznaczania ilościowego mutacji V617F w genie JAK-2 w ramach konsorcjum European LeukemiaNet/MPN&MPN1-EuroNet.

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Hematologii Molekularnej26 września 2013 roku podczas III Spotkania Zespołów Laboratoriów Molekularnych pod patronatem Sekcji Hematologii Molekularnej PTGC w Poznaniu odbyło się I oficjalne zgromadzenie ogólne członków sekcji. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby.


W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Sekcji w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY

DR HAB. N. MED. TOMASZ SACHA


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

DR N. MED. ARTUR KOWALIK


SEKRETARZ

DR N. MED. MAGDALENA ZAWADA


Regulamin


Regulamin Sekcji Hematologii Molekularnej przy PTGCPOSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Sekcja Hematologii Molekularnej (HM) jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji HM oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze statutem PTGC.
2. Sekcja ma do dyspozycji stronę w witrynie internetowej PTGC. Ogłoszenia Sekcji wysyłane są za pośrednictwem sekretarza Sekcji.
3. Sekcja organizuje z dowolną częstością zebrania, warsztaty i konferencje naukowe, po poinformowaniu o tym z miesięcznym wyprzedzeniem Zarządu Głównego i po przedstawieniu programu naukowego.
4. Sekcja może używać logo PTGC i otrzymywać dofinansowanie ZG PTGC na określoną działalność.
5. Działalność Sekcji nie może naruszać zasady konfliktu interesów. W szczególności, sekcja nie może wspierać i promować komercyjnych laboratoriów lub innych firm związanych z medycyną i zdrowiem publicznym.
6. Władze Sekcji ani jej członkowie nie są upoważnieni do reprezentowania PTGC w mediach. Konferencje prasowe Sekcji i treść komunikatów wysyłanych do mediów muszą być uzgadniane z Zarządem Głównym PTGC.
7. Sekcję może rozwiązać ZG PTGC w przypadku, gdy działalność jej członków stoi w sprzeczności ze statutem PTGC lub regulaminem Sekcji. Wniosek o odwołanie Sekcji może zgłosić trzech członków ZG PTGC. Ostateczną decyzję podejmuje ZG w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

CELE SEKCJI
1. Podnoszenie kwalifikacji członków poprzez organizowane spotkań i warsztatów dla pracowników laboratoriów molekularnych i genetycznych będących jednostkami przypisanymi do Polskich Ośrodków Hematologicznych zajmujących się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną.
2. Prowadzenie prac mających na celu doskonalenie standardów pracy laboratoriów genetycznych zgodnie z dostępnymi wytycznymi (np. European Leukemia Net i EUTOS for CML).
3. Propagowanie wiedzy na temat znaczenia hematologicznych badań molekularnych wśród lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami laboratoriów zajmujących się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną.

WŁADZE SEKCJI
1. Wszyscy członkowie Sekcji tworzą Zgromadzenie Ogólne danej Sekcji.
2. Władzami Sekcji są przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani podczas Zgromadzenia Ogólnego Sekcji według zasad obowiązujących w PTGC.
3. Kadencja władz Sekcji trwa cztery lata. Konkretnej funkcji we władzach Sekcji nie można pełnić w sposób ciągły dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu.

CZŁONKOWIE SEKCJI
1. Członkiem Sekcji HM może zostać członek PTGC zajmujący się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną lub dziedzinami pokrewnymi.
2. Członek Sekcji podlega zasadom obowiązującym w PTGC, a ponadto ma obowiązek czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji.
3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju molekularnej diagnostyki hematoonkologicznej w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji.

LABORATORIA MOLEKULARNE ZRZESZONE W SEKCJI
1. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji obejmuje laboratoria, które zadeklarowały wolę uczestniczenia w pracach Sekcji, przestrzegania jej statutu i których kierownicy/pracownicy są członkami Sekcji.
2. Sekcja może współpracować z laboratoriami, które zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Sekcji oraz zadeklarują chęć uczestniczenia w międzylaboratoryjnych testach kontroli jakości organizowanych przez Sekcję.
3. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji jest corocznie weryfikowana przez władze sekcji i zamieszczana na stronie internetowej PTGC.

Aktualności

W dniu 19 września 2016 w hotelu Andels w Łodzi, roku odbyło się kolejne VIII spotkanie Zespołów Laboratoriów Hematologii Molekularnej pod patronatem Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka przy wsparciu firmy Novartis Polska oraz firmy Batumi. Spotkanie stanowiło część warsztatową V Polskiego Kongresu Genetyki. W trakcie spotkania omówiono stan procesu standaryzacji BCR-ABL w Polsce w ramach EUTOS for CML oraz wytyczone kolejne cele standaryzacji. Następnie dr hab. Tomasz Sacha przedstawił wykład dotyczący Nowych metod monitorowania PBSz, dr Magdalena Zawada zaprezentowała doświadczenia krakowskiego Ośrodka w zakresie badania ekspresji genu BCR-ABL przy pomocy zestawów Xpert BCR-ABL, dr Michał Gniot przybliżył własne doświadczenia dotyczące pracy w laboratorium genetycznym w wykładzie pt: „Słoń w salonie. O czym nie lubimy mówić w kontekście monitorowania CML”, dr Sylwia Czekalska omówiła wytyczne konsorcjum EuroChimerism dotyczące oceny chimeryzmu hematopoetycznego u pacjentów po przeszczepie allogenicznym, dr Marzena Wojtaszewska przedstawiła sposoby analizy mutacji w genie CEBPA i ich zapis według najnowszych wytycznych HGVS a dr Marta Libura zaprezentowała i zaprosiła uczestników Sekcji do udziału w nowym projekcie dotyczącym panelu badań genetycznych u chorych na AML ≤ 60 r.ż. leczonych w ramach nowego prospektywnego, wieloośrodkowego badania klinicznego grupy PALG porównującego skuteczność dwóch standardowych terapii indukujących (DA-90 vs DAC) - PALG-AML1/2016. Projekt będzie realizowany w kooperacji z jednym z uznanych ośrodków amerykańskich i otwiera nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Podczas dyskusji podniesiono problem pożądanej w Polsce standaryzacji badań chimeryzmu hemopoetycznego, dyskutowano także zagadnienia związane z biobankowaniem komórek na potrzeby badań genetycznych. W tych dziedzinach planowane są dalsze aktywności Sekcji. Dziękujemy serdecznie za liczne uczestnictwo i udział w dyskusji.

Pobierz program VIII spotkania Zespołów Laboratoriów Hematologii Molekularnej


L.p.OśrodekOsoba odpowiedzialna/kierownik
laboratorium
Kierownik jednostkiCF*
1.Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Zakład Diagnostyki Hematologicznej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 19
31-501 Kraków
Laboratorium Referencyjne w Polsce
Dr hab. n. med.Tomasz Sacha
Dr n. med. Magdalena Zawada
Tel: 12 424 77 29
12 424 76 41
mzawada@su.krakow.pl
sachatom@gmail.com
Dr n. med. Magdalena ZawadaTAK
2.Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
CMUMK w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Mgr inż. Karolina Matiakowska
Tel: 52 585 36 71
52 585 38 56
haus@cm.umk.pl
kmatiakowska@tlen.pl
Prof. Olga HausTAK
3.Laboratorium Hematologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Pracownia Diagnostyki Molekularnej
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Dr n. med. Aleksandra Leszczyńska
Tel: 58 349 22 16
ola5@gumed.edu.pl
Prof. Andrzej Hellmann TAK
4.Pracownia Biologii Molekularnej
w Laboratorium Hematologicznym, Pracowni Inżynierii Szpiku
i Banku Komórek
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach,
ul Dąbrowskiego 25,
40-027 Katowice
Dr n.med. Małgorzata Stachowicz
Dr n. biol. Krystyna Jagoda
Tel: 32 25 91 323
g_stach@o2.pl
Prof. Sławomira KyrczKrzemień
TAK
5.Pracownia Genetyki,
Zakład Diagnostyki Hematologicznej,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Gandhi 14
02-776 Warszawa
Dr n. med. Katarzyna Borg
kborg@ihit.waw.pl
Dr n. med. Iwona Solarska
Tel: 22 34 96 171
isolarska@ihit.waw.pl
Prof. Monika
Prochorec-Sobieszek
TAK
6.Pracownia Biologii Molekularnej i Cytogenetyki
Przykliniczne laboratorium hematologiczne
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Samodzielny Szpital Kliniczny nr.1
Wybrzeże Pasteura 4
50-367 Wrocław
Mgr inż. Bożena Jaźwiec
Tel: 71 784 26 07
bozena.jazwiec@umed.wroc.pl
Prof. Kazimierz Kuliczkowski TAK
7.Pracownia Biologii Molekularnej
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznań
Prof. Krzysztof Lewandowski
krzysztof.lewandowski@skpp.edu.pl
Dr n. med. Michał Gniot
michal.gniot@gmail.com
Dr n med. Marzena Wojtaszewska
wojtaszewska@gmail.com
tel. 61 854 95 97
Prof. Mieczysław Komarnicki TAK
8.Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a, Blok F
02-097 Warszawa
Dr Tomasz Stokłosa
tomasz.stoklosa@wum.edu.pl
Mgr inż Marcin Machnicki
marmach.marmach@gmail.com
lub
immunologia@wum.edu.pl
tel: 22 59 92 197 lub 199
Prof. Jakub GołąbTAK
9.Laboratorium Analityczne Dolnośląskiego Centrum
Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
mgr Dorota Owczarek
tel. (71)791 19 89
owczarek@dctk.wroc.pl
mgr Jolanta Bocheńska
Tel (71)791 19 98
laboratorium@dctk.wroc.pl
Prof. Andrzej Lange TAK
10.Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 4a
20-093 Lublin
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Dr Agnieszka Karczmarczyk
Dr Paulina Własiuk
tel. 81 448 66 32
tel. 81 448 66 30 lab
fax. 81 448 66 34
giannop@tlen.pl
agniecha_p86@o2.pl
paulina_wlasiuk@wp.pl
Prof. Krzysztof GiannopoulosTAK
11.Zakład Diagnostyki Molekularnej,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. St. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
mgr Łukasz Madej
madej-lukasz@o2.pl
tel. 41 367 42 56
Dr n med. Artur Kowalik
artur_kowalik@yahoo.com
tel. 41 367 42 59
Dr n med. Artur KowalikTAK
12.Pracownia Diagnostyki Molekularnej w BKK,
Klinika Hematologii Onkologii i Chorób Wewnętrznych
SPCSK w Warszawie
Blok E, I piętro (skrzydło od strony Żwirki i Wigury – odcinek
A)
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
Dr Marta Libura
Tel. 22 599 14 65
marta.libura@gmail.com
Prof. dr hab. n. med. Wiktor
Jędrzejczak
Dr n. med. Elżbieta
Urbanowska
TAK
13.Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i
Genetyki
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Kierownik laboratorium: dr n. med.
Aleksandra Kaczmarek
Dr n. biol. Ida Franiak-Pietryga
ida.fp@interia.pl
pracownia_hla@kopernik.lodz.pl
Tel. 42 689 52 80
Prof. dr hab. med. Tadeusz
Robak
TAK
14.Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i
Cytometrii
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
Lek. med. Dr Andrzej Jasiewicz
ajasiewicz@yahoo.com
tel. 13 4309527
Prof. Andrzej Pluta TAK
15.Pracownia Biologii Molekularnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Szpital Wojewódzki w Opolu
ul. Katowicka 66
45-064 Opole
Kierownik: Mgr Krystyna Ginter
Tel. 606 35 22 80
krystyna.ginter@szpital.opole.pl
Mgr Anna Mazan
Tel: 889 228 029
anna.mazan@szpital.opole.pl
Dr Dariusz Woszczyk NIE
16.Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i
Genetyczno-Molekularnej Fundacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
ul. Waszyngtona 13
15-269 Białystok
Prof. dr hab. Lech Chyczewski
tel. (85)748 59 45
Dr n. med. Radosław Charkiewicz
tel. 85 7485935
fax 85 7485988
charry22@wp.pl
Prof. dr hab. Jacek NiklińskiTAK
17.Pracownia Biologii Molekularnej
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej "Przylądek
Nadziei"
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Dr n. med. Blanka Rybka
tel. 692016389
blankarybka@interia.pl
mgr Renata Ryczan
tel. 71 733 2765
fax 71 733 2709
Prof. Alicja ChybickaNIE
18.Zakład Genetyki Nowotworów
z Pracownią Cytogenetyczną
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Radziwiłłowska 11
20-080 Lublin
www.genetyka.umlub.pl
Dr hab. Agata Filip
agata.filip@umlub.pl
tel. 81 4486102
NIE
19.Pracownia Genetyki Klinicznej
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Dr Krystyna Soszyńska
Ksoszynska@10usk.mil.pl
tel. 0(52)378 72 13
tel. kom. służbowy 607801975
www.10wsk.mil.pl
Dr Krystyna SoszyńskaNIE
*skalkulowany w procesie standaryzacji czynnik korygujący
W dniu 23 września 2015 roku odbyło się kolejne VII spotkanie Zespołów Laboratoriów Hematologii Molekularnej. Odbyło ono się pod patronatem Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka przy wsparciu firmy Novartis Polska. Tym razem spotkanie uświetniła obecność dwóch znakomitych gości: prof. Nicka Cross’a ze szpitala w Salisbury w Wielkiej Brytanii, który przedstawił wykład pt. „Standardisation of BCR-ABL1 monitoring: progress and pitfalls” oraz prof. Nielsa Palissgaard’a z Uniwersytetu w Vejle w Danii, który przedstawił zalety systemu digital PCR w wykładzie pt. „Digital PCR for routine BCR-ABL1 analysis and International Scale calibration”. Następnie dr hab. Tomasz Sacha przedstawił aktualny stan procesu standaryzacji BCR-ABL w kooperacji z ELN/EUTOS w Polsce, dr Tomasz Stokłosa przedstawił wykład pt. „Selection of pre-existing RUNX1-mutated clone leading to blastic phase in CML as revealed by targeted enrichment and deep sequencing”, dr Marzenia Wojtaszewska przedstawiła przegląd abberracji genetycznych u pacjentów z mieloproliferacjami Ph-, a dr Michał Gniot przybliżył własne doświadczenia dotyczące pracy w laboratorium genetycznym oraz udoskonalenia techniki RQ-PCR w zakresie ilościowej oceny ekspresji BCR-ABL.
100
Laboratoria współpracujące


Laboratoria współpracująceWykaz Laboratorów Współpracujących z Sekcją Hematologii Molekularnej PTGC w roku 2016Pobierz PDF