O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnięć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych.

Niezbędne jest stałe opracowywanie i udoskonalanie standardów metodycznych i prawnych dotyczących badań naukowych w zakresie genetyki medycznej, klinicznej, a także biologii molekularnej oraz możliwości i zakresu ich wykorzystania w medycynie. Genetycy nie lekceważą również problemów etycznych związanych z rozwojem nauk biologicznych i biomedycznych. Oczekują jednak prowadzenia w tym zakresie kompetentnej i opartej na faktach debaty publicznej z udziałem ekspertów, w miejsce osób przypadkowych. Odrębnym zagadnieniem jest odpowiednia ochrona danych osobowych związanych z wykonywanymi testami i badaniami genetycznymi. Wiąże się to w części także z odpowiednim gromadzeniem, wykorzystaniem oraz ochroną próbek materiału biologicznego uzyskiwanego dla celów badań naukowych oraz świadczeń medycznych.

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka stawia sobie za zadanie uczestnictwo również w odpowiedniej edukacji społeczeństwa w zakresie postępów genetyki i biologii molekularnej. PTGC zwraca uwagę, że już obecnie testy genetyczne dla celów zdrowotnych mają zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie medycyny. Z jednej strony demonizuje się niebezpieczeństwa związane z rozwojem genetyki, co oczywiście powinno podlegać nadzorowi, a z drugiej konieczne jest podkreślanie miejsca jakie zajmuje genetyka we współczesnej medycynie, zarówno w chorobach dziedzicznych jak i powszechnie występujących chorobach nabytych. Rozwój genetyki i biologii molekularnej integralnie wiąże się także z pojęciem medycyny personalizowanej.

PTGC nadal i uparcie będzie apelować do kolejnych polskich rządów, przedstawicieli administracji państwowej oraz organizatorów ochrony zdrowia o ratyfikację Europejskiej Konwencji Bioetycznej, co w sposób oczywisty ucięłoby szereg spekulacji wokół genetyki i możliwości jej wykorzystania. Niezbędne jest wykorzystanie złożonych i składanych przez genetyków projektów ustaw mających regulować wykonywanie testów genetycznych dla celów zdrowotnych i dla celów szeroko pojętej identyfikacji osób. Obecny stan prawny grozi szeregiem nadużyć w tym zakresie.

PTGC czuje się powołane do stymulowania inicjatyw we wszystkich wymienionych grupach problemów oraz do współdziałania ze wszystkimi osobami lub instytucjami zainteresowanymi tymi zagadnieniami, zapraszając do współpracy i taką współpracę oferując.