Statut Towarzystwa

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar RP a siedzibą władz miasto Warszawa.

§3
Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji naukowych, lekarskich, społecznych, jeżeli przynależność do nich służy realizacji celów Towarzystwa.

§4
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II - Cel i środki działania
§5
Celem Towarzystwa jest:
- inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju genetyki człowieka i nauk pokrewnych,
- rozpowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych, popieranie twórczości naukowej,
- inicjowanie prac naukowych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa,
- inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą,
- wspomaganie finansowe działalności z zakresu genetyki człowieka i nauk pokrewnych.

§6
Dla realizacji swoich celów Towarzystwo podejmuje wszelkie legalne działania, a w szczególności:
- organizuje konferencje i zjazdy naukowe,
- organizuje publiczne odczyty i wykłady oraz inne formy upowszechniania nauki,
- współpracuje z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
- prowadzi działalność wydawniczą,
- ogłasza konkursy na prace naukowe z zakresu genetyki człowieka, genetyki klinicznej i molekularnej,
- opiniuje stan, potrzeby i kierunki rozwoju genetyki człowieka,
- przyznaje nagrody oraz subwencje na badania z zakresu genetyki człowieka oraz na udział członków Towarzystwa w zjazdach i szkoleniach zagranicznych,
- współdziała z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
- podejmuje wszelkie inne prace i działania zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu genetyki człowieka i nauk pokrewnych,
- prowadzi i popiera działalność gospodarczą oraz inne przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie funduszu dla realizacji celów statutowych.
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- zwyczajnych,
- honorowych,
- wspierających.

§8
- Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą zostać osoby wykazujące zainteresowania genetyką człowieka lub naukami pokrewnymi, zamieszkałe na terytorium RP lub poza jej granicami.
- Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub o wybitnych zasługach naukowych lub organizacyjnych w dziedzinie genetyki człowieka i nauk pokrewnych. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
- Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na cele statutowe Towarzystwa.

§9
Członków przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zarząd Towarzystwa

§10
Członek zwyczajny ma prawo:
- brać udział w zjazdach i konferencjach Towarzystwa,
- brać czynny udział we wszystkich działaniach i inicjatywach organizowanych przez Towarzystwo,
- wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
- korzystać z porad, pomocy i urządzeń Towarzystwa,
- zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.

§11
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

§12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
- czynne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa i propagowanie jego działalności,
- przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
- regularne opłacanie składek członkowskich.

§13
Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz zasad współżycia społecznego.

§14
Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Towarzystwa. Członkowie wspierający nie mogą być wybierani do władz Towarzystwa.

§15
Członkostwo ustaje wskutek:
- dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
- skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
- wykluczenia decyzją zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Towarzystwa oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
- likwidacji Towarzystwa.

§16
Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym walnym zgromadzeniu.
Rozdział IV - Władze Towarzystwa
§17
Władzami Towarzystwa są:
- walne zgromadzenie członków,
- zarząd,
- komisja rewizyjna,
- sąd koleżeński.

§18
Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata;
- wybory do zarządu i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że większością głosów uchwalono głosowanie jawne,
- w okresie kadencji zarząd i komisja rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1 liczby członków pochodzących z wyboru,
- uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§19
Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa:
- w walnym zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, honorowi i wspomagający,
- zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd raz na 4 lata,
- o pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem jego zwołania,
- jeżeli w pierwszym terminie podanym do wiadomości członków nie ma obecnych 1 uprawnionych, uchwały walnego zgromadzenia podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa,
- uchwały walnego zgromadzenia mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w ust. (3).

§20
Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie komisji rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§21
Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania (wniosku) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:
- uchwalanie głównych kierunków i programu działalności Towarzystwa,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie członkom swych władz absolutorium,
- wybór i odwołanie zarządu, komisji rewizyjnej oraz ustalanie liczby ich członków,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- uchwalanie zmian statutu,
- rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez członków i władze Towarzystwa,
- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§23
Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad:
- z obrad walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący zgromadzenia i protokolant. Protokół mogą przeglądać oraz czynić z niego odpisy wszyscy członkowie Towarzystwa.

B. ZARZĄD

§24
Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między walnymi zgromadzeniami i kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami walnego zgromadzenia. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do walnego zgromadzenia członków.

§25
Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza (lub sekretarzy naukowego i technicznego), skarbnika, członków zarządu. Liczbę członków zarządu określa uchwała walnego zgromadzenia.

§26
Do kompetencji zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa:
- inicjowanie i zwoływanie zjazdów i konferencji naukowych i ustalanie ich tematyki,
- uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,
- inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
- podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
- realizacja uchwał walnego zgromadzenia,
- przyjmowanie darowizn, zapisów i nagród,
- wydawanie opinii i oświadczeń w sprawach związanych z genetyką człowieka i naukami pokrewnymi,
- kierowanie działalnością gospodarczą Towarzystwa oraz innymi przedsięwzięciami mającymi na celu pozyskanie środków dla realizacji celów statutowych,
- zawieranie umów oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie dla innych władz,
- przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa zgodnie ze statutem,
- wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla wykonywania zadań Towarzystwa,
- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§27
Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez walne zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§28
Do zakresu działalności komisji rewizyjnej należy:
- kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
- zgłaszanie zarządowi wniosków i uwag w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień w tych sprawach,
- składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi.

§29
Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Członkowie komisji uprawnieni są do przeglądania wszystkich ksiąg i dokumentów oraz sprawozdania bezpośredniego stanu majątkowego Towarzystwa.
Rozdział V - Majątek Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań majątkowych
§30
Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§31
Działalność Towarzystwa jest finansowana z funduszów:
- wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
- zapisów, dotacji i darowizn,
- dochodów z majątku Towarzystwa,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§32
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składa przewodniczący zarządu. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, albo też jednego z nich łącznie z pełnomocnikiem.

§33
Zarząd może udzielać jednemu z członków zarządu albo innej osobie pełnomocnictwa do kierowania działalnością gospodarczą Towarzystwa, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.
Rozdział VI - Sąd koleżeński
§34
Do rozstrzygania sporów między członkami Towarzystwa lub między członkami a władzami Towarzystwa oraz do rozpatrywania spraw członków - osób fizycznych Towarzystwa o czyny niezgodne ze statutem lub dyscypliną organizacyjną powołuje się sąd koleżeński.

§35
Sąd koleżeński składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez walne zgromadzenie. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§36
Sąd koleżeński wymierza następujące kary:
- upomnienie,
- nagana.
Rozdział VII - Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§37
Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

§38
Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 3 oddanych głosów, w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

§39
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi powód likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.