Granty i nagrody

Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepsze oryginalne prace z zakresu genetyki wykonane w laboratoriach polskich i opublikowane w roku ubiegłym


Nagroda Naukowa im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską w dziedzinie onkologii klinicznej i/lub doświadczalnej

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN zostałaa ustanowiona za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej. Nagroda przyznawana jest corocznie.

Wnioski o przyznanie nagrody im. Jana Steffena mogą zgłaszać: Co najmniej trzech członków Wydziału Nauk Medycznych PAN Dyrektorzy instytutów Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii Rady Naukowej Przewodniczący Komitetów Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii komitetu Dyrektorzy instytutów naukowych spoza PAN na postawie opinii Rady Naukowej Rektorzy wyższych uczelni na podstawie opinii rad wydziałów Wnioski powinny być przesłane do Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych PAN i zawierać następującą dokumentację: Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej Postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu rozprawy Odbitki publikacji Dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej, Opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających wymienionych w rozdz. II §2 ust.1 Regulaminu nagrody Oświadczenie autora, zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona z wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą. Rozprawa doktorska zgłoszona do nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN powinna pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora. Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie nagrody opublikowanej na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk:


Pobierz regulamin

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską w dziedzinie onkologii klinicznej i/lub doświadczalnej