Sekcja Diagnostyki Prenatalnej

Informacje ogólne

Sekcja Diagnostyki Prenatalnej powstała wiosną 2013 roku. Jej celem jest dbałość o wysokie standardy zawodowe i etyczne w diagnostyce prenatalnej, propagowanie zasad i znaczenia diagnostyki prenatalnej w środowiskach genetyków, ginekologów-położników, neonatologów, pediatrów i diagnostów laboratoryjnych oraz inicjowanie współpracy naukowej pomiędzy tymi środowiskami.

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Diagnostyki PrenatalnejPRZEWODNICZĄCY

DR N. MED. HANNA MOCZULSKA

I ZASTĘPCA

DR N. MED. BEATA NOWAKOWSKA

II ZASTĘPCA

DR N. MED. KRZYSZTOF PIOTROWSKI

SEKRETARZ

DR N. MED. MAGDALENA PASIŃSKA

Regulamin

Regulamin Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki CzłowiekaPOSTANOWIENIE OGÓLNE
Sekcja Diagnostyki Prenatalnej jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji Diagnostyki Prenatalnej oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze statutem PTGC.

CELE SEKCJI
1. Dbanie o wysokie standardy zawodowe i etyczne w diagnostyce prenatalnej. 2. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Sekcji przez organizowanie warsztatów i spotkań naukowo¬-szkoleniowych. 3. Propagowanie zasad i znaczenia diagnostyki prenatalnej w środowiskach genetyków, ginekologów-położników, neonatologów, pediatrów i diagnostów laboratoryjnych. 4. Inicjowanie współpracy naukowej w obrębie i poza obrębem Sekcji. 5. Opiniowanie aktualnego stanu i potrzeb oraz wytyczanie kierunków rozwoju diagnostyki prenatalnej w Polsce. Nadzór merytoryczny i certyfikacja lekarzy różnych specjalności wykonujących prenatalne badania przesiewowe.

WŁADZE SEKCJI
1. Władzami Sekcji Diagnostyki Prenatalnej są: Zgromadzenie Ogólne Członków, Zarząd (4 osoby).
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Ich członkowie mogą swe funkcje pełnić nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu. Wybory członków Zarządu dokonywane są na Ogólnym Zgromadzeniu Członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Sekcji, zgodnie ze statutem PTGC i Sekcji Diagnostyki Prenatalnej, w tym zwłaszcza dbanie o realizację celów Sekcji oraz współpraca z Zarządem PTGC.

CZŁONKOWIE SEKCJI
1. Członkiem Sekcji Diagnostyki Prenatalnej może zostać członek PTGC zajmujący się diagnostyką prenatalną.
2. Członek Sekcji podlega prawom i obowiązkom członka PTGC, a ponadto ma obowiązek czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji, propagowania jej działalności oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej, uczciwej koleżeńskiej współpracy i zasad współżycia społecznego.
3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju diagnostyki prenatalnej w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji.
Aktualności
W roku 2019 spotkania Sekcji odbędą się w następujące piątki: 01.03.2019, 17.05.2019, 20.09.2019 i 22.11.2019. Najbliższe spotkanie Sekcji odbędzie się w dniu 01.03.2019 (piątek) w godzinach 10.00 – 15.00 w Zakładzie Genetyki Klinicznej UM w Łodzi. Program spotkania jest to pobrania w zakładce aktualności na stronie głównej PTGC. Gorąco zachęcamy do zgłaszania ciekawych przypadków do przedstawienia na spotkaniu naszej Sekcji. Mogą to również być przypadki, które sprawiły Państwu kłopot w interpretacji uzyskanych wyników czy w poradnictwie. Na spotkaniu sekcji ustalimy optymalny sposób postępowania w podobnych przypadkach.

Laboratoria Współpracujące


Forum Sekcji Diagnostyki Prenatalnej PTGC
Forum Sekcji Diagnostyki Prenatalnej PTGCz służy do komunikacji pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami Forum. Celem jest wspólne omawianie trudnych przypadków diagnostycznych. Uczestnikiem Forum może zostać aktywny członek Sekcji Diagnostyki Prenatalnej po zarejestrowaniu się do portalu Forum i zaakceptowaniu przez administratora. Nie można zamieszczać danych wrażliwych pacjenta ani udostępniać treści Forum innym niezarejestrowanym osobom. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje ograniczenie dostępu do Forum. Link do forum: Czytaj więcej
Wytyczne i rekomendacje Towarzystw Naukowych
Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNA.

Czytaj więcej
Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w sprawie zlecania i interpretacji wyników badań pod kątem wariantów genetycznych w genie MTHFR.

Czytaj więcej
Przesiewowa diagnostyka ultrasonograficzna w ciąży o przebiegu prawidłowym.

Czytaj więcej
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postepowania w zakresie diagnostyki prenatalnej (Kwiecień́ 2009).

Czytaj więcej