Sekcja Hematologii Molekularnej

Informacje ogólne

23 grudnia 2013 roku Zarząd Główny PTGC powołał Sekcję Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W ramach Sekcji kontynuowane będą prace mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy laboratoriami zajmującymi się genetyka hematologiczną, udzielanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, organizowane będą spotkania i warsztaty dla pracowników laboratoriów molekularnych i genetycznych będących jednostkami przypisanymi do Polskich Ośrodków Hematologicznych zajmujących się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną. Dotychczasowa aktywność naszych laboratoriów uzyskała formalne ramy. W ramach sekcji kontynuowana będzie również, trwająca od 2004 roku, standaryzacja ilościowej oceny genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową wg wytycznych European LeukemiaNET oraz EUTOS for CML, a także standaryzacja oznaczania ilościowego mutacji V617F w genie JAK-2 w ramach konsorcjum European LeukemiaNet/MPN&MPN1-EuroNet.

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Hematologii Molekularnej26 września 2013 roku podczas III Spotkania Zespołów Laboratoriów Molekularnych pod patronatem Sekcji Hematologii Molekularnej PTGC w Poznaniu odbyło się I oficjalne zgromadzenie ogólne członków sekcji. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby.


W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Sekcji w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY

DR HAB. N. MED. TOMASZ SACHA


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. n. med. Artur Kowalik, prof UJK


SEKRETARZ

DR N. MED. MAGDALENA ZAWADA


Regulamin


Regulamin Sekcji Hematologii Molekularnej przy PTGCPOSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Sekcja Hematologii Molekularnej (HM) jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji HM oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze statutem PTGC.
2. Sekcja ma do dyspozycji stronę w witrynie internetowej PTGC. Ogłoszenia Sekcji wysyłane są za pośrednictwem sekretarza Sekcji.
3. Sekcja organizuje z dowolną częstością zebrania, warsztaty i konferencje naukowe, po poinformowaniu o tym z miesięcznym wyprzedzeniem Zarządu Głównego i po przedstawieniu programu naukowego.
4. Sekcja może używać logo PTGC i otrzymywać dofinansowanie ZG PTGC na określoną działalność.
5. Działalność Sekcji nie może naruszać zasady konfliktu interesów. W szczególności, sekcja nie może wspierać i promować komercyjnych laboratoriów lub innych firm związanych z medycyną i zdrowiem publicznym.
6. Władze Sekcji ani jej członkowie nie są upoważnieni do reprezentowania PTGC w mediach. Konferencje prasowe Sekcji i treść komunikatów wysyłanych do mediów muszą być uzgadniane z Zarządem Głównym PTGC.
7. Sekcję może rozwiązać ZG PTGC w przypadku, gdy działalność jej członków stoi w sprzeczności ze statutem PTGC lub regulaminem Sekcji. Wniosek o odwołanie Sekcji może zgłosić trzech członków ZG PTGC. Ostateczną decyzję podejmuje ZG w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

CELE SEKCJI
1. Podnoszenie kwalifikacji członków poprzez organizowane spotkań i warsztatów dla pracowników laboratoriów molekularnych i genetycznych będących jednostkami przypisanymi do Polskich Ośrodków Hematologicznych zajmujących się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną.
2. Prowadzenie prac mających na celu doskonalenie standardów pracy laboratoriów genetycznych zgodnie z dostępnymi wytycznymi (np. European Leukemia Net i EUTOS for CML).
3. Propagowanie wiedzy na temat znaczenia hematologicznych badań molekularnych wśród lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami laboratoriów zajmujących się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną.

WŁADZE SEKCJI
1. Wszyscy członkowie Sekcji tworzą Zgromadzenie Ogólne danej Sekcji.
2. Władzami Sekcji są przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani podczas Zgromadzenia Ogólnego Sekcji według zasad obowiązujących w PTGC.
3. Kadencja władz Sekcji trwa cztery lata. Konkretnej funkcji we władzach Sekcji nie można pełnić w sposób ciągły dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu.

CZŁONKOWIE SEKCJI
1. Członkiem Sekcji HM może zostać członek PTGC zajmujący się molekularną diagnostyką hematoonkologiczną lub dziedzinami pokrewnymi.
2. Członek Sekcji podlega zasadom obowiązującym w PTGC, a ponadto ma obowiązek czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji.
3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju molekularnej diagnostyki hematoonkologicznej w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji.

LABORATORIA MOLEKULARNE ZRZESZONE W SEKCJI
1. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji obejmuje laboratoria, które zadeklarowały wolę uczestniczenia w pracach Sekcji, przestrzegania jej statutu i których kierownicy/pracownicy są członkami Sekcji.
2. Sekcja może współpracować z laboratoriami, które zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Sekcji oraz zadeklarują chęć uczestniczenia w międzylaboratoryjnych testach kontroli jakości organizowanych przez Sekcję.
3. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji jest corocznie weryfikowana przez władze sekcji i zamieszczana na stronie internetowej PTGC.

Aktualności

Publikacja raportu z ostatnich dwóch wydarzeń, które odbyły się w ramach Sekcji Hematologii Molekularnej PTGC

Raport X rocznica_okładka„W dniach 23-24 września br. w Krakowie odbyło się XIII Spotkanie Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Organizatorem tego wydarzenia była Pracownia Diagnostyki Molekularnej Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy wsparciu sponsorów – proszę o dodanie obrazu z informacjami z wydarzenia (XIII Spotkanie Sekcji) Podczas spotkania poruszono tematy takie jak: „Stratyfikacja ryzyka w PMF z uwzględnieniem wyników badan molekularnych technika NGS” „Diagnostyka mastocytozy” „Standaryzacja ddPCR” „CEBPa opis przypadku” „Analiza pojedynczej komórki – nowoczesne podejście badawcze w hematoonkologii” czy „Diagnostyka AML w praktyce” Wydarzenie to co roku poszerza wiedzę i ułatwia wymianę doświadczeń pomiędzy diagnostami zajmującymi się badaniami z zakresu genetyki schorzeń hematologicznych.

XIII-Spotkanie-Sejkcji__2021W dniu 19 września 2016 w hotelu Andels w Łodzi, roku odbyło się kolejne VIII spotkanie Zespołów Laboratoriów Hematologii Molekularnej pod patronatem Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka przy wsparciu firmy Novartis Polska oraz firmy Batumi. Spotkanie stanowiło część warsztatową V Polskiego Kongresu Genetyki. W trakcie spotkania omówiono stan procesu standaryzacji BCR-ABL w Polsce w ramach EUTOS for CML oraz wytyczone kolejne cele standaryzacji. Następnie dr hab. Tomasz Sacha przedstawił wykład dotyczący Nowych metod monitorowania PBSz, dr Magdalena Zawada zaprezentowała doświadczenia krakowskiego Ośrodka w zakresie badania ekspresji genu BCR-ABL przy pomocy zestawów Xpert BCR-ABL, dr Michał Gniot przybliżył własne doświadczenia dotyczące pracy w laboratorium genetycznym w wykładzie pt: „Słoń w salonie. O czym nie lubimy mówić w kontekście monitorowania CML”, dr Sylwia Czekalska omówiła wytyczne konsorcjum EuroChimerism dotyczące oceny chimeryzmu hematopoetycznego u pacjentów po przeszczepie allogenicznym, dr Marzena Wojtaszewska przedstawiła sposoby analizy mutacji w genie CEBPA i ich zapis według najnowszych wytycznych HGVS a dr Marta Libura zaprezentowała i zaprosiła uczestników Sekcji do udziału w nowym projekcie dotyczącym panelu badań genetycznych u chorych na AML ≤ 60 r.ż. leczonych w ramach nowego prospektywnego, wieloośrodkowego badania klinicznego grupy PALG porównującego skuteczność dwóch standardowych terapii indukujących (DA-90 vs DAC) - PALG-AML1/2016. Projekt będzie realizowany w kooperacji z jednym z uznanych ośrodków amerykańskich i otwiera nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Podczas dyskusji podniesiono problem pożądanej w Polsce standaryzacji badań chimeryzmu hemopoetycznego, dyskutowano także zagadnienia związane z biobankowaniem komórek na potrzeby badań genetycznych. W tych dziedzinach planowane są dalsze aktywności Sekcji. Dziękujemy serdecznie za liczne uczestnictwo i udział w dyskusji.

Pobierz program VIII spotkania Zespołów Laboratoriów Hematologii MolekularnejW dniu 23 września 2015 roku odbyło się kolejne VII spotkanie Zespołów Laboratoriów Hematologii Molekularnej. Odbyło ono się pod patronatem Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka przy wsparciu firmy Novartis Polska. Tym razem spotkanie uświetniła obecność dwóch znakomitych gości: prof. Nicka Cross’a ze szpitala w Salisbury w Wielkiej Brytanii, który przedstawił wykład pt. „Standardisation of BCR-ABL1 monitoring: progress and pitfalls” oraz prof. Nielsa Palissgaard’a z Uniwersytetu w Vejle w Danii, który przedstawił zalety systemu digital PCR w wykładzie pt. „Digital PCR for routine BCR-ABL1 analysis and International Scale calibration”. Następnie dr hab. Tomasz Sacha przedstawił aktualny stan procesu standaryzacji BCR-ABL w kooperacji z ELN/EUTOS w Polsce, dr Tomasz Stokłosa przedstawił wykład pt. „Selection of pre-existing RUNX1-mutated clone leading to blastic phase in CML as revealed by targeted enrichment and deep sequencing”, dr Marzenia Wojtaszewska przedstawiła przegląd abberracji genetycznych u pacjentów z mieloproliferacjami Ph-, a dr Michał Gniot przybliżył własne doświadczenia dotyczące pracy w laboratorium genetycznym oraz udoskonalenia techniki RQ-PCR w zakresie ilościowej oceny ekspresji BCR-ABL.
100
Laboratoria współpracujące


Laboratoria współpracująceWykaz Laboratorów Współpracujących z Sekcją Hematologii Molekularnej PTGC.Pobierz PDF