Sekcja Cytogenetyki Hemato-onkologicznej

Zarząd Sekcji


Zarząd Sekcji Cytogenetyki HematoonkologicznejPRZEWODNICZĄCA
PROF. DR HAB. OLGA HAUS

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy,.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

CZŁONKOWIE

mgr Elżbieta Chmarzyńska-Mróz
Pracownia Cytogenetyczna Zakładu Patomorfologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

mgr Małgorzata Jakóbczyk
Pracownia Cytogenetyczna Zakładu Diagnostyki Hematologicznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

dr Dorota Koczkodaj
Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Barbara Mucha
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw.
Pracownia Genetyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

dr Ewa Wawrzyniak
Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Regulamin


Regulamin Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicznej (CHO) Polskiego Towarzystwa Genetyki CzłowiekaPOSTANOWIENIE OGÓLNE
Sekcja Cytogenetyki Hemato-onkologicznej (CHO) jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji CHO oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze statutem PTGC.

CELE SEKCJI
1. Dbanie o wysokie standardy zawodowe i etyczne w cytogenetyce hemato-onkologicznej.
2. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Sekcji przez organizowanie corocznych Warsztatów Cytogenetyki Hemato-onkologicznej i spotkań naukowo-szkoleniowych.
3. Propagowanie zasad i znaczenia cytogenetyki hemato-onkologicznej w środowiskach hematologów i onkologów, genetyków i diagnostów laboratoryjnych.
4. Inicjowanie współpracy naukowej w obrębie i poza obrębem Sekcji.
5. Opiniowanie aktualnego stanu i potrzeb oraz wytyczanie kierunków rozwoju cytogenetyki hemato-onkologicznej w Polsce.

WŁADZE SEKCJI
1. Władzami Sekcji CHO są: Zgromadzenie Ogólne Członków, Zarząd (3 osoby) i Komisja Standaryzacji (3 osoby).
2. Kadencja Zarządu i Komisji Standaryzacji trwa 4 lata. Ich członkowie mogą swe funkcje pełnić nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu. Wybory członków Zarządu i Komisji Standaryzacji dokonywane są na Ogólnym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w trakcie Warsztatów.
3. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Sekcji, zgodnie ze statutem PTGC i Sekcji CHO, w tym zwłaszcza dbanie o realizację celów Sekcji oraz współpraca z Zarządem.

CZŁONKOWIE SEKCJI
1. Członkiem Sekcji CHO może zostać członek PTGC zajmujący się cytogenetyką hemato-onkologiczną lub dziedzinami pokrewnymi.
2. Członek Sekcji podlega prawom i obowiązkom członka PTGC, a ponadto ma obowiązek czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji, propagowania jej działalności oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej, uczciwej koleżeńskiej współpracy i zasad współżycia społecznego.
3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju cytogenetyki hemato-onkologicznej w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji.

LABORATORIA CYTOGENETYCZNE ZRZESZONE W SEKCJI
1. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji obejmuje laboratoria, które zadeklarowały wolę uczestniczenia w pracach Sekcji i przestrzegania jej statutu i których kierownicy/pracownicy są członkami Sekcji.
2. Laboratoria zrzeszone w Sekcji mają obowiązek uczestniczenia w międzylaboratoryjnych testach kontroli jakości, organizowanych przez Sekcję.
3. Lista laboratoriów zrzeszonych w Sekcji jest weryfikowana corocznie przez Komisję Standaryzacji i zamieszczana na stronie internetowej PTGC.
Aktualności


Warsztaty


Laboratoria